วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

บ้านแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ส่งสินค้าทุกวัน

สะอาด

ปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์

โครงการเลี้ยงจิ้งโก่งจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย

‘จิ้งโกร่ง’

คือแมลงชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมบริโภค มีลักษณะคล้ายกับจิ้งหรีด แต่มีขนาดใหญ่กว่าและรสชาติอร่อย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่หันมาเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งขายกันมากขึ้น โดยทางโครงการนั้น ได้มุ่งจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกเลี้ยงในกรงทดลอง วิธีจัดวางกรงเลี้ยง การจัดวางอุปกรณ์ให้น้ำ วิธีดูแลจิ้งโกร่งตั้งแต่ยังเป็นไข่ การให้อาหาร การคัดเกรดตามความต้องการของตลาด การแปรรูป ไปจนถึงการหาผู้รับซื้อเพื่อก่อให้เกิดรายได้ด้วย

ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

สินค้าสดใหม่เสมอ

การเพาะเลี้ยงด้วย สภาพแวดล้อมต้องสะอาด ไม่มีการใช้สารเคมี พ่นน้ำสะอาด ให้กินอาหารสำเร็จรูปของจิ้งโกร่ง เสริมด้วยพืชผักใบเขียว

สินค้าดี มีคุณภาพ

ผลผลิตโดยการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงจิ้งโคร่งจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และจะได้รับการช่วยเหลือในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเลี้ยงจิ้งโกร่งให้เกษตรกรสร้างอาชีพอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

จัดส่งรวดเร็ว

จัดส่งสินค้ารวดเร็ว ด้วยบริษัทขนส่ง ที่ปลอดภัย

ฟาร์มออแกนิค

กลุ่มวิสาหกิจชุมการผลักดันให้เกษตรกรในชุมชนหยุดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเปลี่ยนมาใช้วิถีแบบอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนของชีวิต

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว ทั้งมีความตั้งใจที่จะหาช่องทางในการส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับคนในพื้นที่ และลดปัญหากการทิ้งถิ่นของคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งโกร่งคุณภาพต่อยอดอาชีพที่ยั่งยืน

X
Have no product in the cart!
0